Cho hàm số (fleft( x right),) hàm số (y=f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên Bất phương trình (fleft( x right)

Chuyển đến thanh công cụ