Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa (intlimits_{-2}^{2}{fleft( sqrt{{{x}^{2}}+5}-x right)text{d}x}=1,intlimits_{1}^{5}{frac{fleft( x right)}{{{x}^{2}}}text{d}x}=3.) Tính (intlimits_{1}^{5}{fleft( x right)text{d}x}.)

Chuyển đến thanh công cụ