Cho hàm số (fleft( x right)) và có (y={f}’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực đại của hàm số (gleft( x right)=fleft( {{left| x right|}^{3}} right)-left| x right|) là

Chuyển đến thanh công cụ