Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho hai đường thẳng và (left( {{d}_{2}} right):frac{x}{1}=frac{y-1}{-2}=frac{z-1}{3}). Đường thẳng (Delta ) cắt cả hai đường thẳng ({{d}_{1}}),({{d}_{2}}) và song song với đường thẳng (d:frac{x-4}{1}=frac{y-7}{4}=frac{z-3}{-2}) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

Chuyển đến thanh công cụ