Cho hàm số (fleft( x right) ) xác định trên (mathbb{R}backslash left{ { – 2;2} right} ) thỏa mãn (f’left( x right) = frac{4}{{{x^2} – 4}} ), (fleft( 0 right) = 2 ) và (fleft( { – 3} right) + fleft( 3 right) = 0 ). Tính giá trị biểu thức (P = 2fleft( { – 1} right) + fleft( 4 right) ). – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) ) xác định trên (mathbb{R}backslash left{ { – 2;2} right} ) thỏa mãn (f’left( x right) = frac{4}{{{x^2} – 4}} ), (fleft( 0 right) = 2 ) và (fleft( { – 3} right) + fleft( 3 right) = 0 ). Tính giá trị biểu thức (P = 2fleft( { – 1} right) + fleft( 4 right) ). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ