Cho hàm số (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{frac{1}{x}}&{{rm{ }}khi{rm{ }}x ge 1}{x + 1}&{{rm{ }}khi{rm{ }}x

Cho hàm số (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{frac{1}{x}}&{{rm{ }}khi{rm{ }}x ge 1}{x + 1}&{{rm{ }}khi{rm{ }}x < 1}end{array}} right.). Tích phân (intlimits_{ – 2}^1 {f(sqrt[3]{{1 – x}}){rm{d}}x}  = frac{m}{n}) ((frac{m}{n}) là phân số tối giản), khi đó (m – 2n) bằng: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ