What does the writer believe about her guidance counsellors


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án C

Dịch đề bài: Tác giả tin vào điều gì về những cố vấn hướng dẫn của cô ấy?

A. Rằng họ đáng lẽ nên đối xử với cô ấy tốt hơn

B. Rằng lời khuyên họ đưa ra là sai

C. Rằng họ cũng đúng theo cách nào đó

D. Rằng họ đã cố hủy hoại sự nghiệp của cô ấy

Trích bài: Certainly when I was 15, my guidance counsellors were horrified at my plans to become a writer. I’m glad I didn’t change my plans to suit them. Even so, their faith in rigid career paths was well-founded. In those days, that was the way to get ahead.

Tạm dịch: Khi tôi 15 tuổi, những cố vấn hướng dẫn của tôi ngạc nhiên với kế hoạch trở thành một nhà văn của tôi. Tôi thì rất vui khi tôi đã không thay đổi kế hoạch để phù hợp với họ. Mặc dù vậy, niềm tin của họ vào con đường sự nghiệp cứng nhắc là hoàn toàn có cơ sở. Ngày đó, đây là cách để tiến bộ.

→ Tác giả vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình mặc dù những cố vấn có những quan điểm cứng nhắc về sự nghiệp; xét về một khía cạnh nào đó điểu cứng nhắc này vẫn có cơ sở → Thông tin ủng hộ đáp án C. Các phương án còn lại không được đề cập.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ