Cho (Fleft( x right)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = left| {1 + x} right| – left| {1 – x} right|) trên tập (mathbb{R}) và thỏa mãn (Fleft( 1 right) = 3). Tính tổng (Fleft( 0 right) + Fleft( 2 right) + Fleft( { – 3} right)). – Sách Toán

Cho (Fleft( x right)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = left| {1 + x} right| – left| {1 – x} right|) trên tập (mathbb{R}) và thỏa mãn (Fleft( 1 right) = 3). Tính tổng (Fleft( 0 right) + Fleft( 2 right) + Fleft( { – 3} right)). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ