Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}2{x^2} + 1,,,,,,,,,,,,,{rm{khi }}x ge 02{x^2} – x + 1,,,,,{rm{khi }}x

Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}2{x^2} + 1,,,,,,,,,,,,,{rm{khi }}x ge 02{x^2} – x + 1,,,,,{rm{khi }}x < 0end{array} right.). Tính tích phân (intlimits_0^{frac{pi }{3}} {fleft( {3cos x – 2} right)} sin x{rm{d}}x). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ