The writer uses the phrase aware of the pitfalls” to show that young people


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án B

Dịch đề bài: Tác giả sử dụng cụm “aware of the pitfalls” để chỉ ra rằng những người trẻ____________

A. Cảm thấy rằng công việc hiện đại quá linh hoạt

B. Hiểu các vấn đề của công việc hiện đại

C. Không nghĩ rằng họ được đào tạo đầy đủ

D. Chấp nhận rằng họ sẽ bị dư thừa

Trích bài: Many young people are very aware of the pitfalls of the flexible workplace; they understand that redundancy, downsizing and freelancing are all part of modern working life, but no one is telling them how they might be able to turn the new rules of the employment game to their advantage.

Tạm dịch: Nhiều người trẻ rất ý thức về những cạm bẫy ở nơi làm việc; họ hiểu rằng sự dư thừa, cắt giảm nhân sự và làm việc tự do đều là một phần của cuộc sống làm việc hiện đại, nhưng không ai nói cho họ biết làm thế nào họ có thể biến các quy tắc mới của trò chơi tìm việc làm thành lợi thế của họ.

aware of the pitfalls: ý thức về những cạm bẫy ở nơi làm việc → ngụ ý là hiểu vể những vấn đề của công việc hiện đại → chọn đáp án B.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ