Cho hàm số (f(x) = {x^4} + a{x^2} + bx + 1) và (g(x) = c{x^2} + dx + 3) với ((a,b,c,d in mathbb{R})). Biết rằng đồ thị của hàm số (y = f(x)) và (y = g(x)) cắt nhau tại hai điểm có hoành độ lần lượt là ( – 2;1). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng – Sách Toán

Cho hàm số (f(x) = {x^4} + a{x^2} + bx + 1) và (g(x) = c{x^2} + dx + 3) với ((a,b,c,d in mathbb{R})). Biết rằng đồ thị của hàm số (y = f(x)) và (y = g(x)) cắt nhau tại hai điểm có hoành độ lần lượt là ( – 2;1). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ