Cho hàm số (f(x) = 3{x^3} + b{x^2} + cx + d) với (b,c,d in mathbb{R}). Biết hàm số (g(x) = f(x) + f'(x) + f”(x)) có hai giá trị cực trị là ( – 12;6). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = frac{{f(x)}}{{g(x) + 18}}) và (y = 1) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ