Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau : – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau :

                 Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| {3x + 4} right| + 3} right))là

A. (1). B. (5). C. (0). D. (3).

Lời giải

Chọn D

Ta có : Số điểm cực trị của (gleft( x right) = fleft( {left| {3x + 4} right| + 3} right))bằng (2t + 1), với (t) là số điểm cực trị lớn hơn ( – frac{4}{3}) của hàm số (y = fleft( {3x + 4 + 3} right)).

Hàm số (y = fleft( {3x + 7} right))có 2 điểm cực trị là 

+) (3x + 7 =  – 2 Leftrightarrow x =  – 3)(loại).

+) (3x + 7 = 4 Leftrightarrow x =  – 1)(thỏa mãn). 

Vậy số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right))bằng (2.1 + 1 = 3).

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ