Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}). Diện tích của miền phẳng trong hình vẽ được giới hạn bởi đồ thị hàm (y = f’left( x right)) và trục hoành là (S = 5). Biết rằng (intlimits_0^1 {left( {x + 1} right)} f’left( x right)dx = 2) và (fleft( 3 right) = – 1). Giá trị của (intlimits_0^1 {fleft( x right)} ) bằng. – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}). Diện tích của miền phẳng trong hình vẽ được giới hạn bởi đồ thị hàm (y = f’left( x right)) và trục hoành là (S = 5). Biết rằng (intlimits_0^1 {left( {x + 1} right)} f’left( x right)dx = 2) và (fleft( 3 right) = – 1). Giá trị của (intlimits_0^1 {fleft( x right)} ) bằng. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ