Cho ({z_1},{z_2}) là hai số phức thỏa mãn (left| {{z_1} + 1} right| = left| {{z_1} + i} right|), (left| {{z_2} – 1 – 2i} right| = left| {{z_2} – 2 + i} right|) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 3sqrt 2 .) Khi (left| {{z_2}} right|) đạt giá trị lớn nhất thì (left| {{z_1}} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ