Cho số phức (z) thỏa mãn (|z – 3 – 4i| = sqrt 5 ) và biểu thức (P = |z + 2{|^2} – |z – i{|^2}) đạt giá trị lớn nhất. Tính (|z + i|). – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho số phức (z) thỏa mãn (|z – 3 – 4i| = sqrt 5 ) và biểu thức (P = |z + 2{|^2} – |z – i{|^2}) đạt giá trị lớn nhất. Tính (|z + i|).

A. (5sqrt 3 ).

B. (sqrt {41} ).

C. (sqrt {61} ).

D. (3sqrt 5 ).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giả sử (z = x + yi,(x,y in mathbb{R})).

+) Ta có: (|z – 3 – 4i| = sqrt 5 Leftrightarrow {(x – 3)^2} + {(y – 4)^2} = 5) (1).

+) (P = |z + 2{|^2} – |z – i{|^2} = left[ {{{(x + 2)}^2} + {y^2}} right] – left[ {{x^2} + {{(y – 1)}^2}} right] = 4x + 2y + 3)

( = 4(x – 3) + 2(y – 4) + 23 le sqrt {left( {{4^2} + {2^2}} right)left[ {{{(x – 3)}^2} + {{(y – 4)}^2}} right]} + 23 = 33)

Suy ra (P = 33 Leftrightarrow frac{{x – 3}}{4} = frac{{y – 4}}{2} Leftrightarrow x – 3 = 2(y – 4))

Từ (1) và (2) suy ra(left{ begin{array}{l}x = 5\y = 5end{array} right.) hoặc (left{ begin{array}{l}x = 1\y = 3end{array} right.)

Với (left{ begin{array}{l}x = 5\y = 5end{array} right.) thì (P = 33); Với (left{ begin{array}{l}x = 1\y = 3end{array} right.) thì (P = 13)

Do đó (z = 5 + 5i Rightarrow left| {z + i} right| = sqrt {61} )

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ