Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích phần gạch chéo trên hình bằng 6. Giá trị của biểu thức (T = 3intlimits_{ – 1}^1 {fleft( {2x – 1} right)} dx + intlimits_0^1 {f’left( {x + 2} right)} dx + intlimits_1^2 {f’left( x right)} dx) bằng. – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích phần gạch chéo trên hình bằng 6. Giá trị của biểu thức (T = 3intlimits_{ – 1}^1 {fleft( {2x – 1} right)} dx + intlimits_0^1 {f’left( {x + 2} right)} dx + intlimits_1^2 {f’left( x right)} dx) bằng. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ