FI có 13 loại kiểu gen.


 • Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là (0,4frac{{underline {AB} }}{{aB}}frac{{dE}}{{dE}}:0,4frac{{underline {AB} }}{{aB}}frac{{De}}{{de}}:0,2frac{{underline {ab} }}{{ab}}frac{{de}}{{de}}). Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. FI có 13 loại kiểu gen.

  II. F2 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn.

  III. F3 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn.

  IV. F3 và F4 đều có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ