Cho hàm số (y = fleft( x right)) là hàm số chẵn, liên tục trên đoạn (left[ { – pi ;pi } right]), thỏa mãn (int_0^pi {fleft( x right){rm{d}}x} = 2). Giá trị tích phân (I = int_{ – pi }^pi {frac{{fleft( x right)}}{{{{2020}^x} + 1}}{rm{d}}x} ) bằng?

Cho hàm số (y = fleft( x right)) là hàm số chẵn, liên tục trên đoạn (left[ { – pi ;pi } right]), thỏa mãn (int_0^pi {fleft( x right){rm{d}}x} = 2). Giá trị tích phân (I = int_{ – pi }^pi {frac{{fleft( x right)}}{{{{2020}^x} + 1}}{rm{d}}x} ) bằng? – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ