Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) sao cho (mathop {{rm{max}}}limits_{x in left[ {0;10} right]} ,fleft( x right) = fleft( 2 right) = 4.) Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + x} right) – {x^2} + 2x + m.) Giá trị của tham số m để (mathop {{rm{max}}}limits_{x in left[ {0;2} right]} ,gleft( x right) = 8) là

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) sao cho (mathop {{rm{max}}}limits_{x in left[ {0;10} right]} ,fleft( x right) = fleft( 2 right) = 4.) Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + x} right) – {x^2} + 2x + m.) Giá trị của tham số m để (mathop {{rm{max}}}limits_{x in left[ {0;2} right]} ,gleft( x right) = 8) là – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ