Cho hàm số (y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d) có đồ thị như hình vẽ sau: ​ Hỏi trong các số (a,,b,,c,,d) có bao nhiêu số dương?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Đồ thị đã cho là hàm bậc 3. Vì khi (xto +infty ) thì (yto +infty Rightarrow a>0) (hay phí bên phải đồ thị hàm bậc 3 đồ thị đi lên nên a>0).

Xét (y’=3a{{x}^{2}}+2bx+c;y’=0) có hai nghiệm phân biệt trái dấu nên suy ra (a.c

Xét (y”=6ax+2b=0Leftrightarrow x=frac{-b}{3a},) dựa vào đồ thị ta thấy hoành độ của điểm uốn âm.

Suy ra (frac{-b}{3a}0.)

Giao của đồ thị với trục tung là điểm có tọa độ (left( 0;d right)) nên d

Suy ra (a>0,b>0,cLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ