Cho hình chóp (S.ABC) có (AB=AC=4,BC=2,SA=4sqrt{3};angle SAB=angle SAC={{30}^{0}}.) Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}},{{G}_{3}}) lần lượt là trọng tâm của các tam giác (Delta SBC;Delta SCA;Delta SAB) và (T) đối xứng (S) qua mặt phẳng (left( ABC right).) Thể tích của khối chóp (T.{{G}_{1}}{{G}_{2}}{{G}_{3}}) bằng (frac{a}{b}) với (a,bin mathbb{N}) và (frac{a}{b}) tối giản. Tính giá trị (P=2a-b.)

Cho hình chóp (S.ABC) có (AB=AC=4,BC=2,SA=4sqrt{3};angle SAB=angle SAC={{30}^{0}}.) Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}},{{G}_{3}}) lần lượt là trọng tâm của các tam giác (Delta SBC;Delta SCA;Delta SAB) và (T) đối xứng (S) qua mặt phẳng (left( ABC right).) Thể tích của khối chóp (T.{{G}_{1}}{{G}_{2}}{{G}_{3}}) bằng (frac{a}{b}) với (a,bin mathbb{N}) và (frac{a}{b}) tối giản. Tính giá trị (P=2a-b.) – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ