Một mặt cầu có tâm (O) nằm trên mặt phẳng đáy của chóp tam giác đều (S.ABC) có tất cả các cạnh bằng nhau, các đỉnh (A,,B,,C) thuộc mặt cầu. Biết bán kính mặt cầu là (1). Tính độ dài (L) các giao tuyếncủa mặt cầu với các mặt bên của hình chóp thỏa mãn?  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ