Cho hình lăng trụ (ABC.A’B’C’) có thể tích bằng (V.) Gọi (M,N) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB,A’C’.P) là điểm trên các cạnh (BB’) sao cho (PB=2PB’.) Thể tích khối tứ diện (CMNP) bằng:

Chuyển đến thanh công cụ