Cho hình chóp (S.ABC)có cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng (left( {ABC} right)). Tam giác (ABC) có các cạnh (AB = 15;,,BC = 14;,,CA = 13). Góc giữa (SA) và mặt phẳng ((SBC)) bằng (60^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABC)có cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng (left( {ABC} right)). Tam giác (ABC) có các cạnh (AB = 15;,,BC = 14;,,CA = 13). Góc giữa (SA) và mặt phẳng ((SBC)) bằng (60^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ