Tính xác suất 1 cặp vợ chồng máu B thuộc quần thể này sinh được người con gái đầu lòng có nhóm O?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

(IA + IO)2 = 25%; IA = 0,3; IB = 0,5; IO = 0,2.

Ta có cấu trúc di truyền: 0,09IAIA : 0,12IAIO : 0,25IBIB : 0,2IBIO : 0,04IOIO : 0,3IAIB

Vậy để cặp vợ chồng máu B sinh được con máu O thì phải là IBIx IBIO

Xác suất xuất hiện IBIO trên chồng máu B là: 0,2 : (0,25 + 0,2) = 4/9

Xác suất sinh con gái máu O là: (4/9)x 1/4 x 1/2 = 2/81.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ