Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình chữ nhật, (AB = a), (AD = 2a). Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng (45^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABCD) là: – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình chữ nhật, (AB = a), (AD = 2a). Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng (45^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABCD) là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ