Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau:


 • Câu hỏi:

  Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau:

  Thế hệ

  Tỉ lệ các kiểu gen

  F1

  0,36AA

  0,48Aa

  0,16aa

  F2

  0,40AA

  0,40Aa

  0,20aa

  F3

  0,45AA

  0,30Aa

  0,25aa

  F4

  0,48AA

  0,24Aa

  0,28aa

  F5

  0,50AA

  0,20Aa

  0,30aa

  Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: A

  Quần thể đang chịu tác động của nhân tố: Giao phối không ngẫu nhiên vì nhận thấy qua các thế hệ, tỉ lệ đồng hợp tăng dần, tỉ lệ dị hợp giảm dần.       • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ