Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a). (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích hình chóp biết ({rm{cosin}}) góc giữa đường thẳng (SC) và (left( {SBD} right)) bằng (frac{{2sqrt 2 }}{3}) – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a). (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích hình chóp biết ({rm{cosin}}) góc giữa đường thẳng (SC) và (left( {SBD} right)) bằng (frac{{2sqrt 2 }}{3}) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ