Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại (A,AB=a,AC=asqrt{2}.) Biết góc giữa hai mặt phẳng (left( AB’C’ right)) và (left( ABC right)) bằng ({{60}^{0}}) và hình chiếu của A lên (left( A’B’C’ right)) là trung điểm H của đoạn thẳng A’B’. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A.HB’C’ theo a.

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại (A,AB=a,AC=asqrt{2}.) Biết góc giữa hai mặt phẳng (left( AB’C’ right)) và (left( ABC right)) bằng ({{60}^{0}}) và hình chiếu của A lên (left( A’B’C’ right)) là trung điểm H của đoạn thẳng A’B’. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A.HB’C’ theo a. – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ