Cho hai số phức ({{z}_{1}}=frac{1}{2}+frac{sqrt{3}}{2}i,{{z}_{2}}=-frac{1}{2}+frac{sqrt{3}}{2}i.) Gọi z là số phức thỏa mãn (left| 3z-sqrt{3}i right|=sqrt{3}.) Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức (T=left| z right|+left| z-{{z}_{1}} right|+left| z-{{z}_{2}} right|). Tính mô-đun của số phức (text{w}=M+mi.)

Cho hai số phức ({{z}_{1}}=frac{1}{2}+frac{sqrt{3}}{2}i,{{z}_{2}}=-frac{1}{2}+frac{sqrt{3}}{2}i.) Gọi z là số phức thỏa mãn (left| 3z-sqrt{3}i right|=sqrt{3}.) Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức (T=left| z right|+left| z-{{z}_{1}} right|+left| z-{{z}_{2}} right|). Tính mô-đun của số phức (text{w}=M+mi.) – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ