Cho hình lăng trụ tam giác đều (ABC.DEF) có tất cả các cạnh bằng (a). Xét (left( T right)) là hình trụ nội tiếp lăng trụ. Gọi (M) là tâm của mặt bên (BCFE), mặt phẳng chứa (AM) và song song với (BC) cắt (left( T right)) như hình vẽ bên dưới.  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ