Trong không gian (Oxyz), đường thẳng đi qua điểm (Mleft( 1;2;2 right)), song song với mặt phẳng (left( P right):x-y+z+3=0) đồng thời cắt đường thẳng (d:frac{x-1}{1}=frac{y-2}{1}=frac{z-3}{1}) có phương trình là

Chuyển đến thanh công cụ