Cho hình phẳng (left( H right)) giới hạn bởi các đường (y = left| {{x^2} – 1} right|) và (y = k), với (0

Cho hình phẳng (left( H right)) giới hạn bởi các đường (y = left| {{x^2} – 1} right|) và (y = k), với (0 < k < 1). Tìm (k) để diện tích hình phẳng (left( H right)) gấp hai lần diện tích hình phẳng được kẻ sọc ở hình vẽ bên. – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ