Cho mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có: (3L=C{{R}^{2}}Rightarrow frac{3omega L}{omega C}={{R}^{2}}Rightarrow {{R}^{2}}=3{{Z}_{L}}.{{Z}_{C}})

Hệ số công suất: (cos varphi =frac{R}{Z}=frac{R}{sqrt{{{R}^{2}}+{{left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right)}^{2}}}})

Chuẩn hóa số liệu, ta có:

f

R

({{Z}_{L}}=2pi f.L)

({{Z}_{C}}=frac{{{R}^{2}}}{3{{Z}_{L}}})

(cos varphi =frac{R}{sqrt{{{R}^{2}}+{{left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right)}^{2}}}})

({{f}_{1}}=50Hz)

a

1

(frac{{{a}^{2}}}{3})

(
{{k}_{1}}=frac{a}{sqrt{{{a}^{2}}+{{left( 1-frac{{{a}^{2}}}{3} right)}^{2}}}})

({{f}_{2}}=150Hz=3{{f}_{1}})

a

3

(frac{{{a}^{2}}}{9})

({{k}_{2}}=frac{a}{sqrt{{{a}^{2}}+{{left( 1-frac{{{a}^{2}}}{9} right)}^{2}}}})

({{f}_{3}}=200Hz=4{{f}_{1}})

a

4

(frac{{{a}^{2}}}{16})

({{k}_{3}}=frac{a}{sqrt{{{a}^{2}}+{{left( 1-frac{{{a}^{2}}}{16} right)}^{2}}}})

 

Theo bài ra ta có hệ số công suất của mạch điện là:

(begin{array}{l} {k_2} = frac{5}{3}{k_1} Leftrightarrow frac{a}{{sqrt {{a^2} + {{left( {1 – frac{{{a^2}}}{9}} right)}^2}} }} = frac{5}{3}frac{a}{{sqrt {{a^2} + {{left( {1 – frac{{{a^2}}}{3}} right)}^2}} }}\ Leftrightarrow 9left( {{a^2} + {{left( {1 – frac{{{a^2}}}{3}} right)}^2}} right) = 25.left( {{a^2} + {{left( {1 – frac{{{a^2}}}{9}} right)}^2}} right)\ Leftrightarrow 9{a^2} + 9left( {1 – frac{2}{3}{a^2} + frac{{{a^4}}}{9}} right) = 25{a^2} + 25left( {1 – frac{2}{9}{a^2} + frac{{{a^4}}}{{81}}} right) end{array})

(Leftrightarrow frac{56}{81}{{a}^{4}}-frac{148}{9}{{a}^{2}}-16=0Leftrightarrow {{a}^{2}}=24,7218Rightarrow aapprox 5)

(to ) Giá trị của ({{k}_{3}}) là: ({{k}_{3}}=frac{a}{sqrt{{{a}^{2}}+{{left( 1-frac{{{a}^{2}}}{16} right)}^{2}}}}=frac{5}{sqrt{{{5}^{2}}+{{left( 1-frac{{{5}^{2}}}{16} right)}^{2}}}}=frac{5}{5,081}=0,984)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ