Cho Parabol (left( P right):y={{x}^{2}}) và đường tròn (left( C right)) có tâm (Aleft( 0;3 right)), bán kính (sqrt{5}) như hình vẽ. Diện tích phần được tô đậm giữa (left( C right)) và (left( P right)) gần nhất với số nào dưới đây? ​

Chuyển đến thanh công cụ