Cho sơ đồ chuyển hoá: C3H6 → X → Y → Z → T → E Tên gọi của Y là:Câu hỏi: Cho sơ đồ chuyển hoá: C3H6 → X  → Y → Z → T → E                                               (este đa chức)             (este đa chức) Tên gọi của […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ