Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng 1 ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); tính % este không no?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Chọn C

Phân tích: Đối với các dạng bài toán này, ta có cách tính từ dưới tính lên. Ta sẽ xuất phát từ ancol Y. Vì các este đều đơn chức nên khi thủy phân ta cũng thu được ancol Y đơn chức.

Xét ancol Y có dạng R ′OH, ({n_{{H_2}}}{rm{ }} = {rm{ }}frac{{0,896}}{{22,4}}{rm{ }} = {rm{ }}0,04) 

(R{rm{ }}prime OH{rm{ }} + {rm{ }}Na{rm{ }} to {rm{ }}R{rm{ }}prime ONa{rm{ }} + {rm{ }}frac{1}{2}{H_2}) 

0,08        0,08      0,08     0,04

Ta có khối lượng bình tăng (= {m_Y}{rm{ }} – {rm{ }}{m_{{H_2}}} = 2,48{rm{ }} to {rm{ }}{m_Y}{rm{ }} = {rm{ }}2,48{rm{ }} + {rm{ }}0,04.2{rm{ }} = {rm{ }}2,56g) 

( to {rm{ }}{M_Y}{rm{ }} = {rm{ }}frac{{2,56}}{{0,08}}{rm{ }} = {rm{ }}32{rm{ }} to {rm{ }}Y:{rm{ }}C{H_3}OH) 

({n_{este{rm{ }}}} = {rm{ }}{n_Y}{rm{ }} = {rm{ }}0,08{rm{ }} to {rm{ }}{n_{Oleft( X right)}}{rm{ }} = {rm{ }}0,16{rm{ }} to {rm{ }}{m_O}{rm{ }} = {rm{ }}2,56) 

({n_{{H_2}O}}{rm{ }} = {rm{ }}frac{{3,96}}{{18}}{rm{ }} = {rm{ }}0,22) 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng trong X ta có:

({m_C}{rm{ }} = {rm{ }}{m_X}{rm{ }} – {rm{ }}{m_O}{rm{ }} – {rm{ }}{m_H}{rm{ }} = {rm{ }}5,88{rm{ }} – {rm{ }}2,56 – 0,22.2 = 2,88g{rm{ }} to {rm{ }}{n_{C{O_2}}} = {rm{ }}{n_C}{rm{ }} = {rm{ }}frac{{2,88}}{{12}}{rm{ }} = {rm{ }}0,24{rm{ }}mol) 

Ta có khi đốt cháy este no, đơn chức thì số mol CO2 bằng số mol nước, khi đốt cháy este không no có 1 liên kết C=C thì

({n_{este{rm{ }}kho ng{rm{ }}no}}{rm{ }} = {rm{ }}{n_{C{O_2}}} – {rm{ }}{n_{{H_2}O}}{rm{ }} = {rm{ }}0,24{rm{ }} – 0,22{rm{ }} = {rm{ }}0,02{rm{ }} to {rm{ }}{n_{este{rm{ }}no}}{rm{ }} = {rm{ }}0,08{rm{ }} – 0,02{rm{ }} = {rm{ }}0,06) 

(bar C{rm{ }} = {rm{ }}frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}}{rm{ }} = {rm{ }}frac{{0,24}}{{0,08}}{rm{ }} = {rm{ }}3) 

→ 2 este no là HCOOCH3 (a mol) và CH3COOCH3 (b mol),

còn este không no là CnH2n−2O2 0,02 mol

Áp dụng định luật bảo toàn C ta có:

(2a + 3b + 0,02n = 0,24{rm{ }}va {rm{ }}a + b = 0,06{rm{ }} to {rm{ }}b + {rm{ }}0,02n{rm{ }} = {rm{ }}0,12{rm{ }} to {rm{ }}n{rm{ }}  

Để axit không no có đồng phần hình học thì số C trong axit không no ít nhất phải bằng 4.

Vậy trong este của axit với CH3OH số C ít nhất là 5 vậy n=5

Với (n = 5 to b = 0,02,{rm{ }}a = 0,04{rm{ }} to {rm{ }}{m_{HCOOC{H_3}}} + {rm{ }}{m_{C{H_3}COOC{H_3}}} = {rm{ }}3,88g) 

({m_{este{rm{ }}khong{rm{ }}no}} = 5,88 – {rm{ }}3,88{rm{ }} = {rm{ }}2g{rm{ }} to {rm{ }}% {m_{este{rm{ }}khong{rm{ }}no}}{rm{ }} = {rm{ }}2{rm{ }}5,88{rm{ }}.{rm{ }}100% {rm{ }} = {rm{ }}34,01% ) Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ