Dãy gồm các chất đều tham gia phản ứng tráng bạc là:


 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:


  • A.
   Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.

  • B.
   Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic       

  • C.
   Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ

  • D.
   Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  Phân tích: Các chất tham gia phản ứng tráng bạc là sau phản ứng sản phẩm sinh ra có Ag.

  A. Đúng

  B. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc.

  C. Sai vì Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

  D. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ