Cho số phức (z = {(1 + i)^n},n in N) và thỏa mãn ({log _4}(n – 3) + {log _4}(n + 9) = 3) tìm phần thực của số phức Z :Câu hỏi: Cho số phức (z = {(1 + i)^n},n in N) và thỏa mãn ({log _4}(n – 3) + {log _4}(n + 9) = 3) . Tìm phần thực của số phức Z : A. 7 B. 0 C. 8 D. 6   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ