Tập hợp biểu diễn số phức (left| {z – 2i} ight| = 3) là đường tròn tâm I tất cả giá trị m thỏa khoảng cách từ I đến d :3x+4y-m=0 bằng 0,2 là :Câu hỏi: Tập hợp biểu diễn số phức (left| {z – 2i} right| = 3) là đường tròn tâm I . Tất cả giá trị m thỏa khoảng cách từ I đến d :3x+4y-m=0 bằng  0,2 là : A. m= -7;m= 9 B. m= 8;m= -8 C. m= 7;m= 9 D. m= 8;m= 9   Lời giải […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ