Cho số phức (z = frac{{1 + 2i}}{{2 – i}}).


 • Câu hỏi:

  Cho số phức (z = frac{{1 + 2i}}{{2 – i}}). Phần thực và phần ảo của số phức ({rm{w}} = left( {z + 1} right)left( {z + 2} right)) là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  (begin{array}{*{20}{l}}
  {begin{array}{*{20}{l}}
  {z = frac{{1 + 2i}}{{2 – i}} = frac{{left( {1 + 2i} right)left( {2 + i} right)}}{{4 + 1}} = frac{{2 + i + 4i – 2}}{5} = i}
  end{array}}\
  {begin{array}{*{20}{l}}
  { Rightarrow {rm{w}} = left( {z + 1} right)left( {z + 2} right) = left( {1 + i} right)left( {2 + i} right)}\
  { = 2 + i + 2i – 1 = 1 + 3i}
  end{array}}
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ