Cho số phức z thỏa mãn left| {frac{{z – 1}}{{z + 1}}} ight| = 1. Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây đúng?


 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa mãn (left| {frac{{z – i}}{{z + i}}} right| = 1.) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây đúng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Đặt (z = x + yi(x,y in R),) ta có 

  (z – i = x + (y – 1)i; z + i = x + (y + 1)i) 

  Chú ý: (left| {frac{{{z_1}}}{{{z_2}}}} right| = frac{{|{z_1}|}}{{|{z_2}|}}) 

  Suy ra (left| {frac{{z – i}}{{z + i}}} right| = 1 Leftrightarrow |z – i| = |z + i| )

  (Leftrightarrow {x^2} + {(y – 1)^2} = {x^2} + {(y + 1)^2} )

  (Leftrightarrow y = 0.)

  Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường thằng y = 0 hay trục thực. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ