Cho số phức (z) thoả mãn (left| {z + 2 – i} right| = sqrt 5 ). Gọi ({z_1},,{z_2}) lần lượt là hai số phức làm cho biểu thức (P = left| {z – 2 – 3i} right|) đạt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính (T = 3left| {{z_1}} right| + 2left| {{z_2}} right|). – Sách Toán

Cho số phức (z) thoả mãn (left| {z + 2 – i} right| = sqrt 5 ). Gọi ({z_1},,{z_2}) lần lượt là hai số phức làm cho biểu thức (P = left| {z – 2 – 3i} right|) đạt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tính (T = 3left| {{z_1}} right| + 2left| {{z_2}} right|). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ