Cho số phức (z), ({z_1}), ({z_2}) thoả mãn (sqrt 2 left| {{z_1}} right| = sqrt 2 left| {{z_2}} right| = left| {{z_1} – {z_2}} right| = 6sqrt 2 ). Giá trị nhỏ nhất của (P = left| z right| + left| {z – {z_1}} right| + left| {z – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ