Cho số phức (z)và số phức (u = left( {z – i} right)left( {overline z  + i} right) + 2z – 3i) thỏa mãn (left| {u + 1} right| – left| {overline u  – i} right| = 0). Giá trị lớn nhất của biểu thức (T = left| {z – 2 + 3i} right|) bằng: – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ