Xét hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (2left| {{{bar z}_1} + i} right| = left| {{{bar z}_1} – {z_1} – 2i} right|) và (left| {{z_2} – i – 10} right| = 1). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (left| {{z_1} – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ