Cho (y = f(x) = a{x^2} + bx + c) với (a,b,c in mathbb{R}). Biết rằng hàm số (g(x) = f(x) cdot {e^{ – x}}) có hai giá trị cực trị là (5) và ( – 3). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (g(x)) và (h(x) = (2ax + b) cdot {{rm{e}}^{ – x}}) bằng – Sách Toán

Cho (y = f(x) = a{x^2} + bx + c) với (a,b,c in mathbb{R}). Biết rằng hàm số (g(x) = f(x) cdot {e^{ – x}}) có hai giá trị cực trị là (5) và ( – 3). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (g(x)) và (h(x) = (2ax + b) cdot {{rm{e}}^{ – x}}) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ