Cho z, w (in mathbb{C}) thỏa (left| z+2 right|=left| overline{z} right|, left| z+i right|=left| z-i right|, left| w-2-3i right|le 2sqrt{2},left| overline{w}-5+6i right|le 2sqrt{2}). Giá trị lớn nhất (left| z-w right|) bằng

Chuyển đến thanh công cụ