Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 


 • Câu hỏi:

  Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra các chất tan tốt trong nước là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: D

  Hỗn hợp thỏa mãn là Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ